Kos­teus­ka­li­broin­ti

Vai­sa­lan kos­teus­mit­ta­lait­tei­den kali­broin­nit

Kali­broim­me asian­tun­te­muk­sel­la lähes kaik­ki Vai­sa­lan val­mis­ta­mat kos­teus­mit­ta­lait­teet. Raken­tei­den kos­teus­mit­tauk­sis­sa käy­te­tyt käsi­mit­ta­rit mit­ta­päil­lä:
HM40 (SHM40, HMP40S, HM41, HM42, HM45 ja HM46). Uudem­pi sar­ja.

 

 

 

HMI41 (HMP44, HMP42 ja HMP45, HMP46). Van­hem­pi sar­ja.

Lisäk­si HM70 eri­lai­sil­la mit­ta­päil­lä, HMT120/130-sar­ja, HMP110 mit­ta­pää sekä teol­li­suus­lä­het­ti­met mm. HMT330-sar­ja ja HMP230-sar­ja.

Muut lai­te­val­mis­ta­jat

Kysy myös mui­den val­mis­ta­jien lait­tei­den kali­broin­tia (Tro­tec (SDI-antu­ri)), Rot­ro­nic, Gann). Ei pin­ta- ja piik­ki­mit­ta­rei­ta.

Mitä kos­teus­ka­li­broin­ti on?

Kos­teus­ka­li­broin­nis­sa ver­ra­taan kos­teus­mit­ta­lait­teen näyt­tä­mää tun­net­tuun refe­rens­siar­voon mää­rä­vä­lein. Sään­nöl­li­sel­lä kos­teus­ka­li­broin­nil­la pyri­tään var­mis­ta­maan tulos­ten oikeel­li­suus ajan kulues­sa.

Kali­broi sään­nöl­li­ses­ti

Kali­broi kos­teus­mit­ta­lait­tee­si sään­nöl­li­ses­ti niin var­mis­tat että se toi­mii odo­te­tul­la taval­la. Työ­ka­luis­ta huo­leh­ti­mi­nen on osa ammat­ti­tai­toa ja luo luot­ta­mus­ta myös asiak­kaa­si suun­taan. Ammat­ti­lai­sen sal­kus­sa on sään­nöl­li­ses­ti kali­broi­dut mit­ta­lait­teet! Pal­ve­luum­me kuu­luu myös kali­broin­ti­muis­tu­tuk­set.

Miten kali­broin­ti teh­dään?

Kos­teus­mit­ta­lait­tei­den kali­broin­ti teh­dään huo­lel­la ja tar­kas­ti tun­net­tu­ja refe­rens­se­jä käyt­täen. RH Kali­broin­ti Oy:n refe­rens­sit on kali­broi­tu Kan­sal­li­ses­sa Mit­ta­nor­maa­li­la­bo­ra­to­rios­sa. Havait­tu vir­he tai luke­man kor­jausar­vo kir­ja­taan kali­broin­ti­to­dis­tuk­seen. Tämän jäl­keen suo­ri­te­taan tar­vit­taes­sa viri­tys (sää­tö) ja kali­broi­daan viri­tet­ty kos­teus­mit­ta­lai­te. Kali­broin­ti­lait­teis­tom­me on kehi­tet­ty pit­kän koke­muk­sen tuo­mal­la asian­tun­te­muk­sel­la vir­he­läh­teet tun­nis­taen. Mit­taus­tu­lok­set säi­ly­te­tään vuo­sien ajan. Lait­teis­tol­le on suo­ri­tet­tu myös ver­tai­lu­mit­taus Mit­ta­tek­nii­kan kes­kuk­sen kans­sa (MIKES, Kan­sal­li­nen Mit­ta­nor­maa­li­la­bo­ra­to­rio). 

Kali­broin­ti­to­dis­tus ja tar­ra

Kali­broin­nis­ta kir­joi­te­taan kali­broin­ti­to­dis­tus asiak­kaan valin­nan mukaan nel­jäs­sä eri kos­teu­des­sa (valit­ta­va­na kos­teu­det 11, 33, 54, 75, 85 ja 97 % RH). Kali­broin­ti mer­ki­tään lait­tee­seen kes­tä­väl­lä lami­noi­dul­la tar­ral­la. Tar­kas­tam­me läm­pö­ti­la­mit­tauk­sen huo­neen­läm­pö­ti­las­sa. Suo­ri­tam­me myös joi­ta­kin huol­to- ja kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä mm tar­vit­taes­sa antu­rie­le­men­tin puh­dis­tus oikeil­la aineil­la ja suo­dat­ti­men vaih­to.

Asiak­kaam­me

Asiak­kai­na ovat eri­lai­set raken­tei­den kos­teut­ta mit­taa­vat yri­tyk­set; beto­nin kos­teu­den mit­taa­jat, kui­vaus­yri­tyk­set, vahin­ko­sa­nee­raa­jat, raken­nus­liik­keet sekä kun­to­tar­kas­ta­jat yhden hen­ki­lön yri­tyk­sis­tä maan suu­rim­piin orga­ni­saa­tioi­hin Hel­sin­gis­tä Rova­nie­mel­le — Poris­ta Joen­suu­hun. Asiak­kai­dem­me kos­teus­mit­ta­ril­la mita­taan esi­mer­kik­si beto­nin kos­teut­ta ennen pin­noi­tus­ta. Asiak­kaa­nam­me on myös saho­ja, joil­le teem­me puu­ta­va­ra­kui­vaa­mon kos­teus­lä­het­ti­mien kali­broin­te­ja ja huol­to­ja.

Koe­put­kia

Saa­ta­va­na kes­tä­viä (pak­su sei­nä­mä n 2 mm) lasi­sia koe­put­kia beto­nin näy­te­pa­la­mit­tauk­siin. Kak­si kokoa, jois­ta pie­nem­pi tii­vis­tyy myös HMP40S:n tul­pal­la.

Paket­ti käte­väs­ti mat­kaan — pal­ve­lu­ja pos­ti­tuk­sen hel­pot­ta­mi­sek­si. Kat­so lisä­tie­dot Hin­nas­to-väli­leh­den lopus­ta.