RH Kali­broin­ti Oy — kos­teus­ka­li­broin­nin ammat­ti­lai­nen

RH Kali­broin­ti Oy on perus­tet­tu pal­ve­le­maan asiak­kai­ta kos­teus­mit­ta­lait­tei­den

kali­broin­nis­sa laa­duk­kaas­ti, edul­li­ses­ti ja nopeas­ti.”

Enem­män kuin kali­broin­ti. Tar­vit­taes­sa mm puh­dis­tuk­set, suo­ti­men vaih­to, mer­kin­nät, lähe­tys­pak­kauk­set ja kali­broin­ti­muis­tu­tuk­set.
Hel­po­ta pos­ti­tus­ta ja tilaa val­mis pos­tio­soi­te­kort­ti (pdf)! Suo­sit­tu! 
Koe­put­ket beto­nin näy­te­pa­la­mit­tauk­siin.

Nopea! Kali­broin­ti kes­ki­mää­rin kah­des­sa päi­väs­sä!

Nel­jä kos­teut­ta 11, 75, 85 ja 97%rh kol­men hin­nal­la.

Raken­ne­kos­teus­mit­ta­päät

Teol­li­suus­lä­het­ti­met

Meteo­ro­lo­gi­set mit­ta­päät 

Teol­li­suu­den kan­net­ta­vat mit­ta­rit

Pin­noi­tet­ta­vuus- ja raken­ne­mit­tauk­sis­sa käy­tet­tä­vil­le mit­ta­päil­le teh­dään kali­broin­ti nyt myös 85%rh:n kos­teu­des­sa. Esi­mer­kik­si tuot­teet: HMP40S (HMP110), HMP44, HM42PROBE, HM46PROBE ja HMP42.

Nel­jä kali­broin­ti­pis­tet­tä 11, 75, 85 ja 97%rh samaan hin­taan!

Ter­ho Hir­vo­nen

Alue­pääl­lik­kö Savo-kar­ja­la

A‑Kuivaus Oy 

” Meil­le on tär­ke­ää että mit­taus­lait­teem­me ovat kun­nos­sa ja sään­nöl­li­ses­ti kali­broi­tu. Luo­tam­me kali­broin­neis­sa ammat­ti­lai­sen pal­ve­luun.”

Yrit­tä­jä Eero Hil­tu­nen  on toi­mi­nut aikai­sem­min Vai­sa­la Oyj:n eri­lai­sis­sa kos­teus­mit­tauk­sen tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vis­sä mm. tes­taus- ja kali­broin­ti­lait­teis­to­jen suun­nit­te­lus­sa yli 25 vuo­den ajan.
Vuo­den 2016 aika­na Joen­suun seu­dul­le Kon­tio­lah­den Leh­moon perus­tet­tu kos­teus­ka­li­broin­tei­hin eri­kois­tu­nut yri­tys RH Kali­broin­ti Oy on saa­nut erit­täin hyvän vas­taan­o­ton pal­ve­luis­taan kym­me­nil­tä asia­kas­yri­tyk­sil­tä ympä­ri Suo­men.
Asiak­kai­den ker­to­maa: “Kii­tok­sia jäl­leen lois­ta­vas­ta pal­ve­lus­ta”  “Hie­noa”  “…ajat­te­lin käyt­tää luo­tet­ta­vaa kali­broin­ti­pal­ve­lua­si”  “Nope­aa toi­min­taa
jäl­leen ker­ran!”